Ogólne warunki i zasady gwarancji firmy Listan Poland Sp. z o.o.

1. Zakres gwarancji

1.1 Firma Listan Poland Sp. z o.o. (zwana dalej "Listan”) gwarantuje klientom, że nabyte produkty – objęte odpowiednią gwarancją – są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja nie ma wpływu na prawa ustawowe, lecz uzasadnia dodatkowe niezależne roszczenia wobec firmy Listan.

1.2 Gwarancja obowiązuje wyłącznie w stosunku do produktów firmy Listan wymienionych na liście gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę, w zależności od decyzji firmy Listan, elementów, w przypadku których wykazano istnienie wad materiałowych lub produkcyjnych, mimo właściwego użytkowania i przestrzegania instrukcji obsługi. Zastrzegamy także prawo do wymiany wadliwego urządzenia lub wadliwych komponentów na następny produkt w serii. Wymienione urządzenia stają się własnością firmy Listan. Wszelkie dostarczane z produktem oprogramowanie i instrukcje nie są objęte gwarancją. Firma Listan ponosi koszt odesłania wymienionego urządzenia lub elementu do klienta.

1.3 Gwarancja obowiązuje w stosunku do firm a także do klientów końcowych (konsumentów), którzy nabyli produkt od partnera firmy Listan.

1.4 Firma Listan ma prawo do dokonywania modyfikacji technicznych (np. aktualizacji wbudowanego oprogramowania), które wykraczają poza zakres naprawy i wymiany w celu zapewnienia zgodności urządzenia z aktualnym stanem techniki. Nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu tej usługi. Klient nie może jednak wysuwać roszczeń prawnych na podstawie tego artykułu.

2. Okres gwarancji

Okres gwarancji dla produktów firmy Listan został podany na poniższej liście gwarancyjnej i jest obliczany od daty podanej na dowodzie zakupu. Świadczenia gwarancyjne nie mają wpływu na przedłużenie okresu gwarancji ani nie powodują udzielenia nowej gwarancji. Okres gwarancji zainstalowanych części zamiennych kończy się w dniu wygaśnięcia gwarancji na całe urządzenie.

3. Rozpatrywanie gwarancji

3.1 Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane tylko jeśli do urządzenia zostanie dołączone:

·kopia faktury lub dowodu zakupu,

·krótki opis usterki oraz adres do odesłania produktu (umieszczony wewnątrz paczki) oraz telefon kontaktowy,

·oryginalne opakowanie produktu, bądź znajdujący się na opakowaniu numer seryjny produktu, a także dodatkowe elementy wyposażenia produktu zawarte w zestawie, chyba że ustalono inaczej telefonicznie.

Dowód zakupu musi zawierać datę zakupu, nazwę modelu i dane firmy będącej przedstawicielem, łącznie z numerem identyfikacji podatkowej lub numerem indentyfikacyjnym VAT. Podane informacje muszą być kompletne i w pełni czytelne.

Opakowanie stanowi integralną część produktu. Dodatkowo wszystkie opakowania produktów będących w dystrybucji firmy Listan posiadają zgodnie z polskim prawem etykiety zawierające dane teleadresowe firmy oraz polską nazwę towaru wraz z kodem produktu.

3.2 W przypadku klientów końcowych roszczenia gwarancyjne mogą być rozpatrywane bezpośrednio przez dział serwisu firmy Listan pod następującym adresem:

SERWIS Listan Poland sp. z o.o.

ul. Drzeworytników 66

01-385 Warszawa

Tel.: +48 22 664 20 58

Fax: +48 22 666 30 41

e-mail: serwis@listan.pl

3.3 Aby ułatwić sprawne rozpatrzenie zgłoszeń gwarancyjnych konieczne jest podjęcie następujących czynności:

1) Klient powinien skontaktować się z firmą Listan.

2) Po uzgodnieniu drogą telefoniczną, klient powinien przesłać wadliwy produkt firmie Listan wraz z dowodem zakupu, krótkim opisem usterki oraz adresem zwrotnym. Zgłoszenie zostanie bezzwłocznie ocenione i rozpatrzone. Klient końcowy ponosi koszty przesłania wadliwego produktu firmie Listan.

3) Po zakończeniu badania, produkt zostanie wymieniony lub naprawiony przez firmę Listan i przesłany do klienta na koszt firmy Listan. W przypadku uznania, że roszczenie gwarancyjne jest bezzasadne (zob. punkt 4: Wyłączenie gwarancji) produkt zostanie odesłany z raportem z testów, nie zostanie jednak naprawiony.

4. Wyłączenie gwarancji

4.1Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

·Jeśli urządzenie zostało uszkodzone lub zniszczone wskutek działania siły wyższej lub czynnika środowiskowego (wilgoć, ciepło, wyładowanie elektryczne, nadmierne obciążenie, kurz itp.)

·Jeśli urządzenie było przechowywane lub użytkowane w warunkach niezgodnych ze specyfikacją techniczną produktu opisaną w dokumentacji produktu.

·Jeśli przyczyną uszkodzenia była niewłaściwa obsługa.

·Jeśli urządzenie było otwierane, naprawiane lub modyfikowane bez uzyskania zgody.

·Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne.

·W przypadku indywidualnych komponentów, które ulegają zużyciu związanemu z użytkowaniem lub innemu naturalnemu zużyciu.

4.2 Częściowo lub całkowicie rozmontowane lub przerabiane zasilacze nie mogą być przedmiotem zgłoszeń gwarancyjnych.

5. Błędy serwisowania

Jeśli przyczyną wady była instalacja produktów strony trzeciej (instalacja oprogramowania, wirusy itp.), firma Listan zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy wszystkimi poniesionymi kosztami jak również odrzucenia zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Warunki dodatkowe

6.1 Wymienione powyżej warunki i zasady stanowią ostateczne ujęcie warunków gwarancji. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawne w punkcie sprzedaży zapewniałyby szersze uprawnienia, to mają one znaczenie nadrzędne w stosunku do niniejszych postanowień gwarancji.

6.2 Wszelkie szersze roszczenia dotyczące gwarancji nie będą uzasadniane niniejszymi warunkami i zasadami gwarancji.

6.3 Poniższe warunki dotyczą klientów w Unii Europejskiej: Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze w przypadku pomniejszych zaniedbań, chyba że:

·pogwałcono zasadnicze warunki umowy;

·doszło do obrażeń ciała;

·obowiązują przepisy krajowej ustawy o odpowiedzialności za produkt;

·ograniczenie odpowiedzialności z powodu pomniejszego zaniedbania nie jest prawnie dopuszczalne z innych powodów.

W przypadku stwierdzenia zaniedbania, kwota odszkodowań zostanie ograniczona do dających się przewidzieć szkód pod warunkiem, że nie doszło do złamania zasadniczych zobowiązań umownych.

6.4 Poniższe warunki dotyczą klientów poza Unią Europejską:

W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w punkcie sprzedaży (nabycia pierwotnego przez użytkownika końcowego), wyłącza się odpowiedzialność za szkody pośrednie lub bezpośrednie, w tym utracone zyski i szkody wynikowe spowodowane przed wady.

Lista gwarancyjna produktów:

Seria produktowaOkres gwarancji w latach
ZASILACZE 
DARK POWER PRO 105
DARK POWER PRO P93
DARK POWER PRO P83
DARK POWER PRO P73
STRAIGHT POWER E95
STRAIGHT POWER E83
STRAIGHT POWER E73
STRAIGHT POWER E63
PURE POWER L83
PURE POWER L72
PURE POWER L62
SFX POWER2
TFX POWER2
SYSTEM POWER2
NOTEBOOK POWER3
COOLERY CPU 
DARK ROCK PRO 23
DARK ROCK 23
DARK ROCK C13
SHADOW ROCK3
WENTYLATORY 
SILENT WINGS 23
SHADOW WINGS3
SILENT WINGS PURE3
SILENT WINGS USC3
SILENT WINGS PWM3
SILENT WINGS PCGH3

 

Produkty Revoltec, Scythe oraz Arctic Cooling objęte są 24-miesięczną gwarancją.

Download